Skip directly to content

Školní rok 2019/2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11. 3. 2020 do odvolání

Vážení rodiče,

Od 11.3.2020 na základě nařízení ministerstva zdravotnictví bude celá škola, včetně internátu, jídelny a školních kroužků do odvolání uzavřena. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Pokud potřebují rodiče OČR, v případě zavření školy vydává dokument škola, ne lékař. Potvrdíme Vám ho ve škole od středy do pátku vždy od 8 do 13 hodin.

Hana Smejkalová, ředitelka školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Od 1. 9. 2019 naše škola rozšířila svůj obor o základní školu speciální. Budeme zde realizovat vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjíme jejich schopnosti a usnadňujeme jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

Vzdělávání se bude realizovat podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠS Olešovice, vypracovaného na základě RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.

V naší škole je samozřejmostí navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem, a tak je naším cílem vybudovat  přátelskou základní školu speciální pro žáky s různým typem omezení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vedení školy, zaměstnanci a žáci Vás srdečně zvou na den otevřených dveří 20. 2. 2020 v čase od 8,00 do 16,00 hodin. Nabízíme možnost prohlídky školy i internátu, návštěvu výuky, setkání s pedagogy a vedením školy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude ve čtvrtek

7. 4. 2020
od 13,00 do 16,00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Podmínkou přijetí dítěte je žádost rodičů a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 2. 9. 2019
 • I. pololetí končí 30. 1. 2020
 • II. pololetí končí 30. 6. 2020
 • Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 • Jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
 • Hlavní prázdniny 1. 7. – 1. 9. 2020

Naše sběrové aktivity

Ve sběrových aktivitách naše škola je již tradičně „výborná“. I letos budeme sbírat:

 • starý papír,
 • hliník,
 • baterie,
 • nefunkční elektrospotřebiče.

ZAPOJTE SE VŠICHNI!

Adresa pro doručování dokumentů

 • V listinné podobě: ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice
 • V elektronické podobě: info@skolaolesovice.cz
 • Úřední hodiny podatelny školy. Po-Pá 10-12hodin
 • ID datové schránky: s8mxjcs

Upozornění: pokud doručený dokument v listinné nebo digitální podobě bude neúplný nebo nečitelný, nebudeme takový dokument dále zpracovávat.

(platná od 2. 9. 2019)

Ředitelka: Ing. Hana Smejkalová
Zástupce ředitelky pro ZŠ: Mgr. Monika Dacková

Základní škola podle §16 odst. 9 ( I., III. a IV. třída) Základní škola speciální ( II. třída S)

Učitelky

 • I. třída - Jitka Hladíková, Asist. ped. Blanka Ševčíková
 • II. třída speciální - Bc. Renata Dobešová, Asist. ped. Miroslava Šafaříková
 • III. třída - Vladimíra Šundová
 • IV. třída - Mgr. Monika Dacková, Mgr. Petra Jansová, Mgr. Markéta Tlučhořová

Vychovatelky

 • Ludmila Mončeková
 • Dana Novotná
 • V.Šundová
 • R. Dobešová
 • M. Šafaříková
 • B. Ševčíková
 • Petra Jansová

Provozní zaměstnanci

 • hospodářka - Zdeňka Mesteková
 • kuchařka - Zuzana Cernšteinová
 • uklízečka - Vladislava Vítková
 • uklízečka - Marcela Nejedlá
 • školník - Vladimír Hladík
   

Další informace ke stažení:

PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace o systému společného vzdělávání
Školní řád ZŠ Olešovice
Vnitřní řád internátu
Organizační řád
 

Tvoříme a spravujeme webové stránky!